Általános szerződési feltételek

1. Bevezető 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Promove  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi  utca 12. fszt. 2., adószáma: 25948891-2-43, a továbbiakban: Szolgáltató) azon  szerződési feltételeit foglalja magában, amelyeket a Szolgáltató több szerződés  megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott,  és amely ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a https://www.promove.hu/  weboldal (a továbbiakban: Weboldal) közvetítésével igénybe vevő, illetve azokat  megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,  illetve magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá az általuk megrendelt  szolgáltatásra terjed ki. A Szolgáltató az általa kiadott árajánlat Megrendelői  visszaigazolása, a szolgáltatás nyújtásának időpontjában történő kölcsönös megállapodás  esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit Megrendelői részéről elfogadottnak tekinti. 

 

1.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tárgyában a Weboldal közvetítésével  kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

 

1.3. Amennyiben a Szolgáltató az egyes speciális szolgáltatásokra tekintettel el kíván  térni a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől, tartalmukban kiegészítve, az egyes  feltételeket szűkítve vagy azok alkalmazását mellőzve, akkor azt mindig a  Megrendelővel megtárgyalt, egyedi szerződésben teszi. 

 

1.4. A Szolgáltató rögzíti, amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja  szerint „fogyasztónak” minősülő magánszemély (olyan természetes személy, aki a  szolgáltatás megrendelése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége körén kívül jár el), őt az ÁSZF a továbbiakban Fogyasztónak nevezi, és  rájuk a későbbiekben ismertetésre kerülő speciális, Fogyasztókra vonatkozó kikötések is  alkalmazandók. 

 

1.5. A Szolgáltató rögzíti, amennyiben a Megrendelő nem magánszemély, hanem  vállalkozás, úgy a Megrendelő és a Szolgáltató között jelen ÁSZF kikötéseivel  vállalkozási szerződés jön létre, amelyre a Ptk. XV. CÍM szerinti rendelkezések  vonatkoznak, és rájuk a kizárólag a Fogyasztókra vonatkozó speciális kikötések nem  alkalmazandók.

 

1.6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi  gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt nem áll.  

1.7. Az üzleti szokások (Ptk. 6:63. § (5)) a szerződő felek jogviszonyára csak annyiban  irányadóak, amennyiben a jelen szerződésben foglaltak módosítását nem eredményezik. 

 

2. A Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében nyújtott szolgáltatások:

Lakossági költöztetés

 • Céges költöztetés
 • Vidéki költöztetés
 • Nemzetközi költöztetés
 • Bútorok szét- és összeszerelése, dobozolás
 • Lomtalanítás
 • Különösen nehéz tárgyak mozgatása

 

2.1. A Magyarországon kívülre, de az Európai Unión belülre történő szolgáltatásnyújtás  esetén a Szolgáltató egyedi szerződést köt a Megrendelővel a szolgáltatás  igénybevételével, teljesítésével, díjával és egyéb feltételeivel kapcsolatban.

 

2.2. Az Európai Unión kívülre történő szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltató egyedi  szerződés köt a Megrendelővel a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és  egyéb feltételeivel kapcsolatban a harmadik országba irányuló szállítás engedélyezési,  hatósági ügyintézés eseti idő-, és költségigényeire tekintettel. 

 

3. A szolgáltatás igénybevételéből kizárt tételek, amelyek szállítását a Szolgáltató nem vállalja:  

 • veszélyes áruk
 • olyan áruk, melyet kártevők vagy élősködők megtámadhatnak, és fertőzést okozhatnak  
 • hűtött vagy fagyasztott étel és ital
 • minden ketrecben vagy tartályban tartott állat
 • bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén szállítandó tárgyak.

4.Szerződéskötés menete

 

4.1. A Szolgáltató rögzíti, hogy a megrendelt szolgáltatásokat csak a jelen ÁSZF  Megrendelői elfogadását követően – amely elfogadással a Megrendelők kifejezésre  juttatják azt, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasták, azt és annak félkövér betűvel  jelölt rendelkezéseit kifejezetten is elfogadták, és az abban foglaltakat magukra nézve  kötelező érvényűnek tekintik – a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés révén  biztosítja.  

4.2. A Szolgáltató kizárólag azon ajánlatkéréseket tekinti megrendeléseknek, amelyek  elektronikus formában, az info@promove.hu e-mail címre történő eljuttatásával vagy a  Weboldalon, az ún. „Villám-árajánlat” felület kitöltésével (a költözés időpontjának, az  érintett ingatlan méretének, a bútorozottsága mértékének, a kiinduló és a célállomás  címének, a Megrendelő nevének, e-mail címének és telefonszámának a megadásával)  és a „KÉREM AZ AJÁNLATOT!” gombra történő kattintással érkeznek meg a  Szolgáltatóhoz.  

4.3. Kizárólag a Weboldalon leadott árajánlatkéréssel a Megrendelőnek még nem  keletkezik fizetési kötelezettsége.  

4.4. A Szolgáltató a megrendelést e-mail-ben vagy telefonon igazolja vissza.  Amennyiben ez a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán  belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége  megszűnik.  

4.5. A Szolgáltató az árajánlatot a Megrendelő által megadott adatok, információk  alapján készíti el, és küldi meg a Megrendelő által az ajánlatkérés megküldése során  megadott e-mail címre. Az árajánlatot és a további, a Szolgáltató által küldött e maileket a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti, amennyiben azokat az ajánlatkérés  megküldése során megadott e-mail címre küldi meg abban az esetben is, ha azok a  Megrendelő spam fiókjába érkeznek be.  

4.6. Miután a Szolgáltató által kiküldött árajánlatot a Megrendelő elfogadja, és a  felek megegyeznek a szolgáltatás nyújtásának időpontja, mint lényeges szerződési  feltétel tekintetében, a felek között létrejön a szerződés (a továbbiakban:  Szerződés). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen távollevők között  elektronikus szerződés ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel bír, mintha  személyesen írták volna alá papír alapon a felek.  

4.7. A Szerződés és a kapcsolattartás során használt nyelv elsősorban a magyar,  másodsorban az angol. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés  nyelvével egyezik meg.  

4.8. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra,  rögzítésre és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.  

4.9. A Szolgáltató nem köt Szerződést olyan személlyel, akinek cselekvőképességét a  Ptk. vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete teljesen korlátozza. A 

Szolgáltató jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel  kizárólag akkor köt Szerződést, amennyiben a szervezet képviseletében eljáró személy  igazolja a Szolgáltató felé a képviseleti jogosultságát.  

4.10. Írásban történt megrendelések – e-mail vagy a honlapon található „Villám árajánlat” felület kitöltése révén történő megrendelések – esetén a Szolgáltató nem  vizsgálja az e-mail cím tényleges tulajdonosát. Amennyiben a Megrendelő a  munkáltatójának (a továbbiakban: vállalat) e-mail címéről magánszemélyként kíván  megrendelést tenni, úgy annak tartalmi adataiért a Megrendelő tartozik felelősséggel.  

4.11. A Megrendelő legkésőbb az ajánlat elfogadásáig pótolhatja a hiányokat,  módosíthatja az ajánlatkérését, javíthatja a tévesen rögzített adatokat, amely módosításra  e-mailben vagy postai úton, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt elérhetőségeire  megküldött levél útján kerülhet sor.  

 1. Díjszámítás, díjkorrekció, felárak, szerződésmódosítás  

5.1. A Szolgáltató által megküldött árajánlat tartalmazza a rakodói csapat, valamint a  gépjármű(vek) díjait az árajánlatban feltüntetett óraszámra. A Szolgáltató rendszerint két  szakképzett rakodóval (az egyikük sofőr is egyben) és egy 3,5T teherautóval számol.  Eltérő írásbeli megállapodás hiányában minden megkezdett órát felszámít a Szolgáltató,  illetve +1 óra kiállási díjat. 

5.2. A felek az 5.1. pontban rögzítettektől eltérően is megállapodhatnak, ebben az  esetben az árajánlatban szereplő óradíj is változhat a rakodók mennyiségétől és teherautó  méretétől/ típusától függően, amelynek díjait a Szolgáltató előzetesen közli a  Megrendelővel.  

5.3. Mivel a szolgáltatás nyújtásának időtartama függhet a Szolgáltatótól független  körülményektől (így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő részéről nem  kerül sor parkolóhely- foglalásra és így a Szolgáltatónak a költöztetendő tételekkel jóval  nagyobb távolságot kell megtennie, mint azt előzetesen becsülte), a Szolgáltató  fenntartja a jogát arra, amennyiben az árajánlatban feltüntetett óraszám a Szolgáltató  tényleges teljesítése óraszámától eltér, tehát a költöztetési idő rövidebb, vagy hosszabb,  úgy a Szolgáltató a vállalkozói díjat ennek megfelelően az árajánlatban feltüntetett  végösszegnél alacsonyabb vagy nagyobb összegben állapítja meg az árajánlatban  szereplő korrekciós összeggel. A vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett minimum  óradíjnak (hétköznapon 3 órányi, hétvégén vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegig csökkenhet. A  Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy  Szolgáltató által készített árajánlatban szereplő óraszám és végösszeg egy becslés, a  szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatónak járó vállalkozói díj a gyakorlatban, a  Szolgáltatótól függetlenül felmerülő körülményekből eredően ettől az összegtől  eltérhet.  

5.4. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató az árajánlatban feltüntetett időtartamhoz árkorrekciót rögzít.  Amennyiben a szolgáltatás nyújtására az árajánlatban rögzített időtartamhoz  képest rövidebb időn belül kerül sor, úgy a Szolgáltató legfeljebb a minimum 

óradíjnak (hétköznapon 3 órányi, hétvégén vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegig csökkenti a  díjat, amennyiben tovább tart a szolgáltatás nyújtásának időtartama, akkor az  árajánlatban is megadott korrekciós árral növekszik a vállalkozói díj.  

5.5. A kalkulációban megadott ár A-B cím közötti szállítás egyszeri km díját tartalmazza,  kivéve, amennyiben az árajánlat több körre szól. A Megrendelő a jelen ÁSZF  elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben több cím merül fel,  úgy a Szolgáltató többlet km díjat számíthat fel, amelynek díja 250Ft+áfa  kilométerenként oda-vissza az aktuális (A vagy B) kiinduló cím és C cím(ek) között.  

5.6. Amennyiben a Szerződés nem terjed ki 100 kg feletti tárgy(ak) és a különösen  nehéz tárgyak” mozgatására irányuló szolgáltatásra, mert az árajánlat kérése ezeket a  tételeket nem tartalmazta, de később igény merül fel rá, úgy azt Megrendelő legkésőbb a  szolgáltatás teljesítésének kezdete előtt 24 órával e-mailben az info@promove.hu e-mail  címre a Megrendelő nevének feltüntetésével jelezheti a Szolgáltató felé. Ezen  megrendelői jelzés alapján a Szolgáltató módosítja a rakodói csapat létszámát, egyedi  árajánlatot készít a Megrendelőnek a különösen nehéz tárgyak mozgatására is.  Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben  a szolgáltatás teljesítésének kezdete előtti 24 órában jelzi, hogy 100 kg feletti  tárgy(ak) és a különösen nehéz tárgyak” mozgatására is igénye merült fel, vagy  amennyiben ez a tény a szolgáltatás nyújtása során derül ki a Szolgáltató számára,  hogy a szolgáltatást a korábban Megrendelő által megadottnál jelentősen több  szállítandó tételre kell biztosítani, a fizetendő végösszeg is módosul a korrekciós  áron felül minden, a nem megfelelő megrendelői tájékoztatásból fakadó  többletköltségekkel és díjakkal.  

5.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 100kg feletti tárgyak mozgatásáért a  munkadíjon felül a Szolgáltató többlet díjakat számíthat fel, amelynek teljes díjai  tételenként:  

100kg-200kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 25.000Ft+áfa plusz szintenkénti  mozgatása után 4.000Ft+áfa.  

200kg-300kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 50.000Ft+áfa plusz szintenkénti  mozgatása után 8.000Ft+áfa.  

300kg-400kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 100.000Ft+áfa plusz szintenkénti  mozgatása után 16.000Ft+áfa.  

400kg-500kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 200.000Ft+áfa plusz szintenkénti  mozgatása után 32.000Ft+áfa.  

5.8. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a  költözési procedúrába a vidéki (legalább egy cím nem budapesti) vagy nemzetközi  (legalább egy cím nem magyarországi) költöztetések esetében a végelszámolásnál  felszámolt óraszám tartalmazza a teherautó(k) utazási idejét is, amelynek indulási  és érkezési pontja a Szolgáltató székhelye (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12.  fszt. 2.). 

5.9. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi,  amennyiben a költöztetésre hétvégén vagy munkaszüneti napokon kerül sor, úgy a  Szolgáltató 25% felárat számít fel.  

5.10. Amennyiben a Megrendelő egyösszegű fix árajánlatot szeretne, azt az árajánlat  elfogadása előtt kérheti a Szolgáltatótól. Ebben az esetben a Szolgáltató minden  lehetséges, a szolgáltatás nyújtását negatívan befolyásoló tényezővel aktívan számol,  eszerint készít fix árajánlatot, viszont a Szolgáltató a teljesítés után az előre  meghatározott vállalkozói díjon (átalánydíj) felül semmilyen követelése nem lehet a  Megrendelő felé. Az egyösszegű fix árajánlat esetén minden esetben tartalmazza az  árajánlat, hogy a feltüntetett összegen felül a Szolgáltató nem jogosult további anyagi  követelésre.  

 1. Szolgáltatás teljesítése  

6.1. Miután a szolgáltatás időtartama függ a Szolgáltatótól független körülményektől,  ezért a Szolgáltatónak az adott nap első teljesítése utáni címekre történő érkezése az azt  megelőző címeken eltöltött időtartamtól függ. Ebből eredően az egyeztetett érkezési idő egy becsült érkezési idő (az adott nap első teljesítési címét kivéve), ami eltérhet a  tényleges érkezési időtől.  

6.2. A Megrendelő Szolgáltatónak adott utasítása nem terjedhet ki a munka  megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Szolgáltató őt figyelmezteti. Ha  azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a  Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el a Szolgáltató a Szerződéstől, akkor a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára végzi el a Szerződésben rögzített  szolgáltatást. A Szolgáltató a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a  munkát, ha az jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy  veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

6.3. A Szolgáltató által biztosított teherautó platóján munkavégzés közben vagy a  teherautó fülkéjében, A-B cím közötti szállítás alatt a Szolgáltató alkalmazottain kívül  senki sem tartózkodhat, a Megrendelő vagy annak megbízottja a Szolgáltató  munkatársaival együtt nem utazhat.  

6.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét munkavégzésére alkalmas állapotban a  Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését  mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a  Megrendelő e kötelezettségének a Szolgáltató által megszabott megfelelő határidőn belül  nem tesz eleget, a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.  

6.5. A Szolgáltató minden esetben elvárja az általános higiéniai feltételek biztosítását.  Amennyiben ezen feltételek nem adottak, a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől, a  Megrendelő pedig a minimum óradíjnak (hétköznapra 3 órányi, hétvégére vagy  munkaszüneti napra megrendelt munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek)  megfelelő összegű meghiúsulási kötbér kifizetése után újabb megrendelést adhat le a  Szolgáltató részére, abban az esetben és amikor a higiéniai feltételek biztosítottak a  szolgáltatás megkezdéséhez. 

6.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződéstől a szolgáltatás  megkezdése előtt elálljon, mely elállást a Megrendelővel a munkavégzés megkezdése  előtt köteles közölni.  

 1. Teljesítési határidő 

7.1. A Szolgáltató és a Megrendelő a megkötött Szerződésben határozzák meg a  szolgáltatás teljesítésének óradíját. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával  kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a munkavégzést a megkezdéstől  számított 12 óra leteltekor, illetve 20:00 órakor befejezi. Amennyiben a szolgáltatás  teljesítésére ezen időtartamon belül vagy határidőig nem kerül sor, úgy a felek a  szolgáltatás befejezésre egy másik napot jelölnek ki, a már megállapított óradíj  feltételekkel.  

7.2. Amennyiben a munkavégzés az árajánlatban szereplő időnél tovább tart, és a  munkavégzés meghaladja a napi 12 órát, vagy a szolgáltatás teljesítése helyi idő szerint  20:00 órakor is tart, és ha a Megrendelő igényt tart további teljesítésre, akkor a  Megrendelőnek ki kell fizetnie a Szolgáltató részére – számla ellenében – az aznapi  vállalkozói díjat, és a felek ezután egyeztethetnek újabb időpontot a teljesítés  folytatására a korábbi feltételek mellett. A korábbi azonos feltételeket, árakat a  Szolgáltató 3 hónapig biztosítja a Megrendelőnek.  

 1. Szerződés időtartama  

8.1. A Szerződés határozott időre, a szolgáltatás teljesítéséig jön létre. A Szerződés  határozatlan időtartalmú szerződéssé nem alakul át.  

 1. Fizetés  

9.1. A fizetés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő rendelkezéseinek hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik.  

9.2. A Szolgáltató által elvégzett szolgáltatásról – ami vagy a teljes szolgáltatás vagy a  napi maximum 12 órás szolgáltatás vagy a helyi idő szerint 20:00 óráig tartó szolgáltatás  – a Megrendelő felé számlát állít ki. A Megrendelő az abban meghatározott teljes  összeget annak esedékességéig a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített pénzforgalmi  bankszámlájára átutalni köteles. Amennyiben a szerződő felek készpénzfizetési számla  kiállításában állapodnak meg, úgy a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított  készpénzfizetési számlán szereplő teljes összeget a munka végeztével készpénzben, a  munkavégzéskor jelen lévő csoportvezetőnek köteles kifizetni. A Megrendelő a jelen  ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fizetési mód előre  egyeztetésének hiányában a Megrendelő kizárólag készpénzben tudja kifizetni a  díjat.  

9.3. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a Szolgáltató a hatályos jogszabályok  szerinti késedelmi kamatot számít fel a Megrendelővel szemben.  

9.4. A teljesítésre adott halasztás vagy a teljesítésre irányuló papír alapú írásbeli  felszólítás az elévülést megszakítja. 

 1. Elállás és felmondás  

10.1. Megrendelő az elállását vagy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a  felmondását a Szolgáltató postai, vagy e-mail elérhetőségeire eljutatott erre irányuló  egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, amely nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató  visszaigazolja.  

10.2. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a Szerződéstől elállni, a szolgáltatás  kezdési időpontját módosítani a megrendelésben feltüntetett kezdési időpontot megelőző 7 naptári napban az árajánlatban feltüntetett minimum (óra)díjnak (hétköznapra 3 órányi,  hétvégére vagy munkaszüneti napra megrendelt munkavégzés esetén 4 órányi  munkavégzésnek) megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetése ellenében  jogosult. Amennyiben a Szerződés létrejöttekor már nem áll rendelkezésre 7 naptári nap  az egyeztetett kezdési időpontig, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a  megrendelést követő 12 órán belül állhat el a Szerződéstől meghiúsulási kötbér  megfizetése nélkül. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul  veszi, hogy a jelen pontban meghatározott időn túli Megrendelői elállás esetén a  Megrendelő köteles a Szolgáltató részére – számla ellenében – a szolgáltatás  meghatározott ellenértékét, az árajánlatban feltüntetett – hétköznapra megrendelt  munkavégzés esetén 3 órányi; hétvégére vagy munkaszüneti napra megrendelt  munkavégzés esetén 4 órányi – munkadíjnak megfelelő összegű meghiúsulási  kötbért az ott meghatározott időn belül megfizetni.  

10.3. A Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállása/felmondása esetén köteles a  Szolgáltatónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a Szerződés  megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat  nem haladhatja meg.  

10.4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult  indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására  irányuló Szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül  indokolás nélkül felmondani a szerződést, kivéve a szolgáltatás egészének teljesítését  követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével  kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését  követően felmondási jogát elveszíti. A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogának  gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.  

10.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt  határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  

10.6. Amennyiben a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de  legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a  Fogyasztó által esetlegesen teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,  hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól  eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet  során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a  Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség  nem terheli.  

10.7. Amennyiben a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg  a szolgáltatás teljesítése, felmondás esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató  számára a Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó  

összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a Fogyasztó által nyújtott  ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás  ellenértékét.  

 1. Szavatosság  

11.1. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.  

11.2. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott  igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest  

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve  nem kérhet, úgy a Megrendelő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy  a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.  

11.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az  áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a  Szolgáltató adott okot.  

11.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem  később, mint Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül,  nem Fogyasztó Megrendelő esetén pedig a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül  közölni. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn  túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

11.5. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét  kizárólag a helyszínen felvett, a felek által aláírt és az adott hibát tartalmazó  jegyzőkönyv ellenében.  

11.6. A kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén és a 11.5. pontban  rögzítetteken túl egyéb feltétele nincsen.  

11.7. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató sem a Szerződés, sem jogszabály alapján nem  köteles jótállásra.  

 1. Kártérítés  

12.1. A Megrendelőnek okozott kár megtérítése vagy helyreállítása alól a Szolgáltató  mentesül, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés  időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a  körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

12.2. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag azokra a Megrendelői tulajdont  képező vagyontárgyakra terjed, amelyekről a Megrendelő előzetes, részletes  értéknyilatkozatot készített, és azt a Szolgáltatónak a munkavégzés kezdete előtt átadta.  

12.3. A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek ellenőrizni az ingatlan és ingóságok  állapotát a teljesítés végén, az esetleges sérülésekről, káreseményről még a teljesítés  helyszínén jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a  káresemény leírását és mindkét fél aláírását. A Szolgáltató kártérítési felelőssége  nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyekről nem készült jegyzőkönyv. 

12.4. A Promove kártérítési felelőssége nem terjed ki az alábbi károkért:  

– A használt bútorok mozgatás/szállítás közben azok használtságából fakadó  sérülésekből, továbbá az úthibák miatt bekövetkező rázkódásokból fakadó  sérülésekből eredő károk;  

– Rágcsálók, rovarok, egyéb kártevők által okozott, illetve fertőzésből eredő károk;  

– Javítási, helyreállítási, takarítási műveletekből eredő, szivárgás vagy párolgás,  légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk;  

– Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy  motorral hajtott tételekben bekövetkezett károk (kivéve, ha a kárnak külső jegyei  és látható jelei vannak, amelyek alapján egyből felismerhető, hogy azok a  szolgáltatás nyújtása során keletkeztek);  

– Mindazon az érzékeny berendezéseket vagy lapra szerelt bútorokat érintő károk,  amelyeket összeszereltek, és amelyek összeszerelve nem alkalmasak a szállításra;  

– Minden olyan kár, amely a nem megfelelő vagy hiányos megrendelői  csomagolásból ered;  

– Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt dolgokban  bekövetkezett károk;  

– Ételben és növényben keletkezett károk;  

– Mindazon berendezési tárgyakban, szerelvényekben bekövetkezett károk,  melyek nehezen hozzáférhetők, – így különösen, de nem kizárólagosan – lépcső alól kihúzandó bútorokban, vagy beépített és kibontásra kerülő bútorokban  keletkezett károk 

– Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sérült tételekben keletkezett,  továbbá a harmadik felek által elvesztett tételekben bekövetkezett károk;  

– Értéktárgyakban (pénz, ékszer) keletkezett károk.  

12.5. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben felelős azért a kárért, amely a nem  megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok,  információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.  

12.6. A Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával  kifejezetten tudomásul veszi, hogy vele szemben a szándékosan vagy súlyos  gondatlansággal okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget  megkárosító eseteket kivéve, a Szolgáltató szerződésszegésért való felelősségét – –  ideértve a sérelemdíjat is – az adott megrendeléssel érintett árajánlatban feltüntetett  végösszegnek megfelelő összeg erejéig korlátozza. Ez a korlátozás vonatkozik azokra az  esetekre is, ha a felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy a felek már nem  hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat.  

12.7. Megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,  hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a  Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Weboldal használata során a  Megrendelő köteles saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A  használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató  semmilyen formában nem felelős.  

12.8. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős a Weboldal használata során  tanúsított magatartásáért, és a Weboldal által tárolt hozzászólásaiban kifejtett  véleményéért is.  

12.9. Egyik fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon  esetekben, amikor azt a fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában  előre nem látható körülmény akadályozza, és nem volt elvárható, hogy a fél a  körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (vis major). Ilyen körülmények lehetnek  különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, terrorcselekmények, vagy más  szükséghelyzet, természeti katasztrófa, országos sztrájk vagy jogellenes  munkabeszüntetés, rendkívüli kormányzati intézkedés, a hírközlési rendszerek  összeomlása, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb. Ilyen  körülményekről, azok felmerülése esetén a felek kölcsönösen és haladéktalanul  kötelesek egymást értesíteni.  

 1. Mennyiség-minőségi kifogásolás, panaszkezelés rendje  

13.1. A Megrendelő a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró  személynek a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, 

tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a  Szolgáltatóval a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein keresztül.  

13.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha  a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása  nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról  haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon  vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz  esetén a legkésőbb a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban  érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.  

13.3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt  szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.  

13.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül  köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt  elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.  

13.5. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni  arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület  eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes  hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület  székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A  tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita  rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.  

13.5.1. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes hatóság:  

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi  Osztály  

cím, levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.  

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu  

telefon: +36 1 450-2598  

13.5.2. Békéltető testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita  bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek  eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,  hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárásra a  Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Online  adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói  jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett  működő békéltető testület illetékes.  

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Budapesti  Békéltető Testület  

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.  

1253 Budapest, Pf.:10. 

E-mail útján:-bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon:+36 (1) 488 21 31  

13.5.3. Bírósági eljárás. a Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó  követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. A Szolgáltató által  a Fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt  indított perre a Fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi  tartózkodási helye; amennyiben a belföldi tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön  van, akkor az utolsó belföldi lakóhelye szerinti bíróság a kizárólagosan illetékes. Ha az  utolsó belföldi lakóhelye nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok  szerint kell megállapítani. A Szolgáltató és a nem Fogyasztónak minősülő Megrendelő a  közöttük felmerülő jogviták rendezésére alávetik magukat a nyíregyházi székhelyű bíróságok, – hatáskörtől függően – a Nyíregyházi Járásbíróság és a Nyíregyházi  Törvényszék kizárólagos döntésének.  

 1. Egyéb rendelkezések  

14.1. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a  felek a szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges tévedés kockázatát  is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat tévedés jogcímén nem  jogosultak megtámadni. A Felek kizárják a szerződésnek feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadása lehetőségét.  

 1. Hatályba lépés és elérhetőség  

15.1. Jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététellel lép hatályba, és visszavonásig  érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.  A Megrendelővel kötött Szerződés vonatkozásában minden esetben a Szerződés  megkötésének napján a Weboldalon közzétett ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.  

A Szolgáltató:  

Promove Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-297998  Adószám: 25948891-2-43  

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.  

Bankszámla adatok:  

Raiffeisen bank  

12096736-01598457-00100004  

Swift: UBRTHUHB  

IBAN: HU15 1209 6736 0159 8457 0010 0004  

telefonszám: +36 70 250 6288  

elektronikus levelezési cím: info@promove.hu