Általános szerződési feltételek

1. Bevezető

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Promove Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., adószáma: 25948891-2-43, a továbbiakban: Szolgáltató) azon szerződési feltételeit foglalja magában, amelyeket a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amely ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a https://www.promove.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) közvetítésével igénybe vevő, illetve azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, illetve magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá az általuk megrendelt szolgáltatásra terjed ki. A Szolgáltató az általa kiadott árajánlat Megrendelői visszaigazolása, a szolgáltatás nyújtásának időpontjában történő kölcsönös megállapodás esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit Megrendelői részéről elfogadottnak tekinti.

1.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tárgyában a Weboldal közvetítésével kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

1.3. Amennyiben a Szolgáltató az egyes speciális szolgáltatásokra tekintettel el kíván térni a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől, tartalmukban kiegészítve, az egyes feltételeket szűkítve vagy azok alkalmazását mellőzve, akkor azt mindig a Megrendelővel megtárgyalt, egyedi szerződésben teszi.

1.4. A Szolgáltató rögzíti, amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint „fogyasztónak” minősülő magánszemély (olyan természetes személy, aki a szolgáltatás megrendelése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el), őt az ÁSZF a továbbiakban Fogyasztónak nevezi, és rájuk a későbbiekben ismertetésre kerülő speciális, Fogyasztókra vonatkozó kikötések is alkalmazandók.

1.5. A Szolgáltató rögzíti, amennyiben a Megrendelő nem magánszemély, hanem vállalkozás, úgy a Megrendelő és a Szolgáltató között jelen ÁSZF kikötéseivel vállalkozási szerződés jön létre, amelyre a Ptk. XV. CÍM szerinti rendelkezések vonatkoznak, és rájuk a kizárólag a Fogyasztókra vonatkozó speciális kikötések nem alkalmazandók.

1.6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

1.7. Az üzleti szokások (Ptk. 6:63. § (5)) a szerződő felek jogviszonyára csak annyiban irányadóak, amennyiben a jelen szerződésben foglaltak módosítását nem eredményezik.

2. A Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében nyújtott szolgáltatások:

    Lakossági költöztetés

    Céges költöztetés

    Vidéki költöztetés

    Nemzetközi költöztetés

    Bútorok szét- és összeszerelése, dobozolás

    Lomtalanítás

    Különösen nehéz tárgyak mozgatása

2.1. A Magyarországon kívülre, de az Európai Unión belülre történő szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltató egyedi szerződést köt a Megrendelővel a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és egyéb feltételeivel kapcsolatban.
2.2. Az Európai Unión kívülre történő szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltató egyedi szerződés köt a Megrendelővel a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és egyéb feltételeivel kapcsolatban a harmadik országba irányuló szállítás engedélyezési, hatósági ügyintézés eseti idő-, és költségigényeire tekintettel.

3. A szolgáltatás igénybevételéből kizárt tételek, amelyek szállítását a Szolgáltató nem vállalja:

     veszélyes áruk

     olyan áruk, melyet kártevők vagy élősködők megtámadhatnak, és fertőzést okozhatnak

     hűtött vagy fagyasztott étel és ital

    minden ketrecben vagy tartályban tartott állat

    bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén szállítandó tárgyak.

4. Szerződéskötés menete

4.1. A Szolgáltató rögzíti, hogy a megrendelt szolgáltatásokat csak a jelen ÁSZF Megrendelői elfogadását követően – amely elfogadással a Megrendelők kifejezésre juttatják azt, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasták, azt és annak félkövér betűvel jelölt rendelkezéseit kifejezetten is elfogadták, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik – a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés révén biztosítja.

4.2. A Szolgáltató kizárólag azon ajánlatkéréseket tekinti megrendeléseknek, amelyek elektronikus formában, az info@promove.hu e-mail címre történő eljuttatásával vagy a Weboldalon, az ún. „Villám-árajánlat” felület kitöltésével (a költözés időpontjának, az érintett ingatlan méretének, a bútorozottsága mértékének, a kiinduló és a célállomás címének, a Megrendelő nevének, e-mail címének és telefonszámának a megadásával) és a „KÉREM AZ AJÁNLATOT!” gombra történő kattintással érkeznek meg a Szolgáltatóhoz.

4.3. Kizárólag a Weboldalon leadott árajánlatkéréssel a Megrendelőnek még nem keletkezik fizetési kötelezettsége.

4.4. A Szolgáltató a megrendelést e-mail-ben vagy telefonon igazolja vissza. Amennyiben ez a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége megszűnik.

4.5. A Szolgáltató az árajánlatot a Megrendelő által megadott adatok, információk alapján készíti el, és küldi meg a Megrendelő által az ajánlatkérés megküldése során megadott e-mail címre. Az árajánlatot és a további, a Szolgáltató által küldött e-maileket a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti, amennyiben azokat az ajánlatkérés megküldése során megadott e-mail címre küldi meg abban az esetben is, ha azok a Megrendelő spam fiókjába érkeznek be.

4.6. Miután a Szolgáltató által kiküldött árajánlatot a Megrendelő elfogadja, és a felek megegyeznek a szolgáltatás nyújtásának időpontja, mint lényeges szerződési feltétel tekintetében, a felek között létrejön a szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen távollevők között elektronikus szerződés ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel bír, mintha személyesen írták volna alá papír alapon a felek.

4.7. A Szerződés és a kapcsolattartás során használt nyelv elsősorban a magyar, másodsorban az angol. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével egyezik meg.

4.8. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, rögzítésre és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

4.9. A Szolgáltató nem köt Szerződést olyan személlyel, akinek cselekvőképességét a Ptk. vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete teljesen korlátozza. A Szolgáltató jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kizárólag akkor köt Szerződést, amennyiben a szervezet képviseletében eljáró személy igazolja a Szolgáltató felé a képviseleti jogosultságát.

4.10. Írásban történt megrendelések – e-mail vagy a honlapon található „Villám-árajánlat” felület kitöltése révén történő megrendelések – esetén a Szolgáltató nem vizsgálja az e-mail cím tényleges tulajdonosát. Amennyiben a Megrendelő a munkáltatójának (a továbbiakban: vállalat) e-mail címéről magánszemélyként kíván megrendelést tenni, úgy annak tartalmi adataiért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

4.11. A Megrendelő legkésőbb az ajánlat elfogadásáig pótolhatja a hiányokat, módosíthatja az ajánlatkérését, javíthatja a tévesen rögzített adatokat, amely módosításra e-mailben vagy postai úton, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt elérhetőségeire megküldött levél útján kerülhet sor.

5. Díjszámítás, díjkorrekció, felárak, szerződésmódosítás

5.1. A Szolgáltató által megküldött árajánlat tartalmazza a rakodói csapat, valamint a gépjármű(vek) díjait az árajánlatban feltüntetett óraszámra. A Szolgáltató rendszerint két szakképzett rakodóval (az egyikük sofőr is egyben) és egy 3,5T teherautóval számol. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában minden megkezdett órát felszámít a Szolgáltató, illetve +1 óra kiállási díjat.

5.2. A felek az 5.1. pontban rögzítettektől eltérően is megállapodhatnak, ebben az esetben az árajánlatban szereplő óradíj is változhat a rakodók mennyiségétől és teherautó méretétől/ típusától függően, amelynek díjait a Szolgáltató előzetesen közli a Megrendelővel.

5.3. Mivel a szolgáltatás nyújtásának időtartama függhet a Szolgáltatótól független körülményektől (így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő részéről nem kerül sor parkolóhely- foglalásra és így a Szolgáltatónak a költöztetendő tételekkel jóval nagyobb távolságot kell megtennie, mint azt előzetesen becsülte), a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, amennyiben az árajánlatban feltüntetett óraszám a Szolgáltató tényleges teljesítése óraszámától eltér, tehát a költöztetési idő rövidebb, vagy hosszabb, úgy a Szolgáltató a vállalkozói díjat ennek megfelelően az árajánlatban feltüntetett végösszegnél alacsonyabb vagy nagyobb összegben állapítja meg az árajánlatban szereplő korrekciós összeggel. A vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett minimum óradíjnak (hétköznapon 3 órányi, hétvégén vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegig csökkenhet. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által készített árajánlatban szereplő óraszám és végösszeg egy becslés, a szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatónak járó vállalkozói díj a gyakorlatban, a Szolgáltatótól függetlenül felmerülő körülményekből eredően ettől az összegtől eltérhet.

5.4. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az árajánlatban feltüntetett időtartamhoz árkorrekciót rögzít. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására az árajánlatban rögzített időtartamhoz képest rövidebb időn belül kerül sor, úgy a Szolgáltató legfeljebb a minimum óradíjnak (hétköznapon 3 órányi, hétvégén vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegig csökkenti a díjat, amennyiben tovább tart a szolgáltatás nyújtásának időtartama, akkor az árajánlatban is megadott korrekciós árral növekszik a vállalkozói díj.

5.5. A kalkulációban megadott ár A-B cím közötti szállítás egyszeri km díját tartalmazza, kivéve, amennyiben az árajánlat több körre szól. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben több cím merül fel, úgy a Szolgáltató többlet km díjat számíthat fel, amelynek díja 250Ft+áfa kilométerenként oda-vissza az aktuális (A vagy B) kiinduló cím és C cím(ek) között.

5.6. Amennyiben a Szerződés nem terjed ki 100 kg feletti tárgy(ak) és a különösen nehéz tárgyak” mozgatására irányuló szolgáltatásra, mert az árajánlat kérése ezeket a tételeket nem tartalmazta, de később igény merül fel rá, úgy azt Megrendelő legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének kezdete előtt 24 órával e-mailben az info@promove.hu e-mail címre a Megrendelő nevének feltüntetésével jelezheti a Szolgáltató felé. Ezen megrendelői jelzés alapján a Szolgáltató módosítja a rakodói csapat létszámát, egyedi árajánlatot készít a Megrendelőnek a különösen nehéz tárgyak mozgatására is. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a szolgáltatás teljesítésének kezdete előtti 24 órában jelzi, hogy 100 kg feletti tárgy(ak) és a különösen nehéz tárgyak” mozgatására is igénye merült fel, vagy amennyiben ez a tény a szolgáltatás nyújtása során derül ki a Szolgáltató számára, hogy a szolgáltatást a korábban Megrendelő által megadottnál jelentősen több szállítandó tételre kell biztosítani, a fizetendő végösszeg is módosul a korrekciós áron felül minden, a nem megfelelő megrendelői tájékoztatásból fakadó többletköltségekkel és díjakkal.

5.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 100kg feletti tárgyak mozgatásáért a munkadíjon felül a Szolgáltató többlet díjakat számíthat fel, amelynek teljes díjai tételenként:

100kg-200kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 25.000Ft+áfa plusz szintenkénti mozgatása után 5.000Ft+áfa.
200kg-300kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 50.000Ft+áfa plusz szintenkénti mozgatása után 10.000Ft+áfa.

300kg-400kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 100.000Ft+áfa plusz szintenkénti mozgatása után 20.000Ft+áfa.
400kg-500kg közötti tárgyak súlydíja tételenként 200.000Ft+áfa plusz szintenkénti mozgatása után 40.000Ft+áfa.

5.8. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a költözési procedúrába a vidéki (legalább egy cím nem budapesti) vagy nemzetközi (legalább egy cím nem magyarországi) költöztetések esetében a végelszámolásnál felszámolt óraszám tartalmazza a teherautó(k) utazási idejét is, amelynek indulási és érkezési pontja a Szolgáltató székhelye (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.).

5.9. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a költöztetésre hétvégén vagy munkaszüneti napokon kerül sor, úgy a Szolgáltató 25% felárat számít fel.

5.10. Amennyiben a Megrendelő egyösszegű fix árajánlatot szeretne, azt az árajánlat elfogadása előtt kérheti a Szolgáltatótól. Ebben az esetben a Szolgáltató minden lehetséges, a szolgáltatás nyújtását negatívan befolyásoló tényezővel aktívan számol, eszerint készít fix árajánlatot, viszont a Szolgáltató a teljesítés után az előre meghatározott vállalkozói díjon (átalánydíj) felül semmilyen követelése nem lehet a Megrendelő felé. Az egyösszegű fix árajánlat esetén minden esetben tartalmazza az árajánlat, hogy a feltüntetett összegen felül a Szolgáltató nem jogosult további anyagi követelésre.

6. Szolgáltatás teljesítése

6.1. Miután a szolgáltatás időtartama függ a Szolgáltatótól független körülményektől, ezért a Szolgáltatónak az adott nap első teljesítése utáni címekre történő érkezése az azt megelőző címeken eltöltött időtartamtól függ. Ebből eredően az egyeztetett érkezési idő egy becsült érkezési idő (az adott nap első teljesítési címét kivéve), ami eltérhet a tényleges érkezési időtől.

6.2. A Megrendelő Szolgáltatónak adott utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Szolgáltató őt figyelmezteti. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el a Szolgáltató a Szerződéstől, akkor a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára végzi el a Szerződésben rögzített szolgáltatást. A Szolgáltató a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha az jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

6.3. A Szolgáltató által biztosított teherautó platóján munkavégzés közben vagy a teherautó fülkéjében, A-B cím közötti szállítás alatt a Szolgáltató alkalmazottain kívül senki sem tartózkodhat, a Megrendelő vagy annak megbízottja a Szolgáltató munkatársaival együtt nem utazhat.

6.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét munkavégzésére alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Szolgáltató által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.

6.5. A Szolgáltató minden esetben elvárja az általános higiéniai feltételek biztosítását. Amennyiben ezen feltételek nem adottak, a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől, a Megrendelő pedig a minimum óradíjnak (hétköznapra 3 órányi, hétvégére vagy munkaszüneti napra megrendelt munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegű meghiúsulási kötbér kifizetése után újabb megrendelést adhat le a Szolgáltató részére, abban az esetben és amikor a higiéniai feltételek biztosítottak a szolgáltatás megkezdéséhez.

6.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződéstől a szolgáltatás megkezdése előtt elálljon, mely elállást a Megrendelővel a munkavégzés megkezdése előtt köteles közölni.

7. Teljesítési határidő

7.1. A Szolgáltató és a Megrendelő a megkötött Szerződésben határozzák meg a szolgáltatás teljesítésének óradíját. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a munkavégzést a megkezdéstől számított 12 óra leteltekor, illetve 20:00 órakor befejezi. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére ezen időtartamon belül vagy határidőig nem kerül sor, úgy a felek a szolgáltatás befejezésre egy másik napot jelölnek ki, a már megállapított óradíj feltételekkel.

7.2. Amennyiben a munkavégzés az árajánlatban szereplő időnél tovább tart, és a munkavégzés meghaladja a napi 12 órát, vagy a szolgáltatás teljesítése helyi idő szerint 20:00 órakor is tart, és ha a Megrendelő igényt tart további teljesítésre, akkor a Megrendelőnek ki kell fizetnie a Szolgáltató részére – számla ellenében – az aznapi vállalkozói díjat, és a felek ezután egyeztethetnek újabb időpontot a teljesítés folytatására a korábbi feltételek mellett. A korábbi azonos feltételeket, árakat a Szolgáltató 3 hónapig biztosítja a Megrendelőnek.

8. Szerződés időtartama

8.1. A Szerződés határozott időre, a szolgáltatás teljesítéséig jön létre. A Szerződés határozatlan időtartalmú szerződéssé nem alakul át.

9. Fizetés

9.1. A fizetés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő rendelkezéseinek hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik.

9.2. A Szolgáltató által elvégzett szolgáltatásról – ami vagy a teljes szolgáltatás vagy a napi maximum 12 órás szolgáltatás vagy a helyi idő szerint 20:00 óráig tartó szolgáltatás – a Megrendelő felé számlát állít ki. A Megrendelő az abban meghatározott teljes összeget annak esedékességéig a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített pénzforgalmi bankszámlájára átutalni köteles. Amennyiben a szerződő felek készpénzfizetési számla kiállításában állapodnak meg, úgy a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított készpénzfizetési számlán szereplő teljes összeget a munka végeztével készpénzben, a munkavégzéskor jelen lévő csoportvezetőnek köteles kifizetni. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fizetési mód előre egyeztetésének hiányában a Megrendelő kizárólag készpénzben tudja kifizetni a díjat.

9.3. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot számít fel a Megrendelővel szemben.

9.4. A teljesítésre adott halasztás vagy a teljesítésre irányuló papír alapú írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

10. Elállás és felmondás

10.1. Megrendelő az elállását vagy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a felmondását a Szolgáltató postai, vagy e-mail elérhetőségeire eljutatott erre irányuló egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, amely nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató visszaigazolja.

10.2. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a Szerződéstől elállni, a szolgáltatás kezdési időpontját módosítani a megrendelésben feltüntetett kezdési időpontot megelőző 7 naptári napban az árajánlatban feltüntetett minimum (óra)díjnak (hétköznapra 3 órányi, hétvégére vagy munkaszüneti napra megrendelt munkavégzés esetén 4 órányi munkavégzésnek) megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetése ellenében jogosult. Amennyiben a Szerződés létrejöttekor már nem áll rendelkezésre 7 naptári nap az egyeztetett kezdési időpontig, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a megrendelést követő 12 órán belül állhat el a Szerződéstől meghiúsulási kötbér megfizetése nélkül. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott időn túli Megrendelői elállás esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére – számla ellenében – a szolgáltatás meghatározott ellenértékét, az árajánlatban feltüntetett – hétköznapra megrendelt munkavégzés esetén 3 órányi; hétvégére vagy munkaszüneti napra megrendelt munkavégzés esetén 4 órányi – munkadíjnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért az ott meghatározott időn belül megfizetni.

10.3. A Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállása/felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

10.4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést, kivéve a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

10.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.6. Amennyiben a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által esetlegesen teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.7. Amennyiben a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondás esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

11. Szavatosság

11.1. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

11.2. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhet, úgy a Megrendelő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.

11.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

11.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül, nem Fogyasztó Megrendelő esetén pedig a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül közölni. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.5. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét kizárólag a helyszínen felvett, a felek által aláírt és az adott hibát tartalmazó jegyzőkönyv ellenében.

11.6. A kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén és a 11.5. pontban rögzítetteken túl egyéb feltétele nincsen.

11.7. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató sem a Szerződés, sem jogszabály alapján nem köteles jótállásra.

12. Kártérítés

12.1. A Megrendelőnek okozott kár megtérítése vagy helyreállítása alól a Szolgáltató mentesül, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

12.2. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag azokra a Megrendelői tulajdont képező vagyontárgyakra terjed, amelyekről a Megrendelő előzetes, részletes értéknyilatkozatot készített, és azt a Szolgáltatónak a munkavégzés kezdete előtt átadta.

12.3. A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek ellenőrizni az ingatlan és ingóságok állapotát a teljesítés végén, az esetleges sérülésekről, káreseményről még a teljesítés helyszínén jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a káresemény leírását és mindkét fél aláírását. A Szolgáltató kártérítési felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyekről nem készült jegyzőkönyv.

12.4. A Promove kártérítési felelőssége nem terjed ki az alábbi károkért:

         –  A használt bútorok mozgatás/szállítás közben azok használtságából fakadó                     sérülésekből, továbbá az úthibák miatt bekövetkező rázkódásokból fakadó                        sérülésekből eredő károk;

         –  Rágcsálók, rovarok, egyéb kártevők által okozott, illetve fertőzésből eredő                     károk;

         –  Javítási, helyreállítási, takarítási műveletekből eredő, szivárgás vagy párolgás,                légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk;

         –  Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy         motorral hajtott tételekben bekövetkezett károk (kivéve, ha a kárnak külső jegyei            és látható jelei vannak, amelyek alapján egyből felismerhető, hogy azok a                          szolgáltatás nyújtása során keletkeztek);

         –  Mindazon az érzékeny berendezéseket vagy lapra szerelt bútorokat érintő károk,    amelyeket összeszereltek, és amelyek összeszerelve nem alkalmasak a szállításra;

         –  Minden olyan kár, amely a nem megfelelő vagy hiányos megrendelői                             csomagolásból ered;

         –  Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt dolgokban                                bekövetkezett károk;

         –  Ételben és növényben keletkezett károk;

         –  Mindazon berendezési tárgyakban, szerelvényekben bekövetkezett károk,                       melyek nehezen hozzáférhetők, – így különösen, de nem kizárólagosan – lépcső                 alól kihúzandó bútorokban, vagy beépített és kibontásra kerülő bútorokban                    keletkezett károk

         –  Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sé